Warning: getimagesize(http://druk-foto-projekt.pl/wp-content/uploads/zdjcie-ludzie-51.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /home/brcs/domains/druk-foto-projekt.pl/public_html/wp-content/plugins/wr-pagebuilder/shortcodes/image/image.php on line 223

Sponsorem wszystkich promocji w naszym serwisie jest
www.photo-travels.org

OGŁASZAMY KONKURS FOTOGRAFICZNY:

FOTOGRAFIA – OKNO NA ŚWIAT

DRUKARNIA DFP i www.photo-travels.org
zaprasza:

dzieci, młodzież, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponad gimnazjalne

do wzięcia udziału w Konkursie Fotograficznym pn.
FOTOGRAFIA: OKNO NA ŚWIAT
Celem Konkursu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności obserwowania otaczającego świata i zachęcenie do aktywnego wypoczynku w czasie wakacji.

OFERTA SPECJALNA DLA BIUR PODRÓŻY
(i innych firm z branży turystycznej)
DO 25% RABATU
na wszystkie zamówienia złożone za pośrednictwem
www.druk-foto-projekt.pl

REGULAMIN KONKURSU
„Fotografia: okno na świat”

§ 1 ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA i MIEJSCE

1. Konkurs jest organizowany przez Drukarnię DFP i www.photo-travels.org
2. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Fotografia: okno na świat”.
3.Początek konkursu: dnia 26.06.201 zakończenie konkursu 01.10.2015
4. Ogłoszenie wyników 15.10.2015

§ 2 UCZESTNICTWO

1. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.
2. Uczestnikiem Konkursu może być młodzież 13-20 lat oraz dzieci od 7- 13 lat. Są to również
dwie grupy wiekowe w konkursie.
3. Dla biorących udział w konkursie dzieci i młodzieży do lat 18 wymagana jest zgoda i podpis
rodziców albo opiekunów, który należy złożyć na karcie zgłoszenia.
4. Kartę zgłoszenia należy przesłać pocztą na adres Drukarnia DFP ul. Wiosenna 1, 80-178 Gdańsk,
lub w postaci skanu na adres mailowy konkurs@druk-foto-projekt.pl.

§ 3 CEL KONKURSU

Celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności obserwowania otaczającego świata i zainspirowanie do aktywnego wypoczynku czasie wakacji.

§ 4 PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia.

§ 5. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
2. Fotografie powinny posiadać 1 autora.
3. Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez Uczestnika konkursu.
4. Do konkursu można zgłosić 14 fotografii.
5. Z 14 fotografii po wstępnej ocenie kwalifikowane są dwa zdjęcia do następnego etapu.
6. Uczestnik przed przystąpieniem do konkursu powinien założyć konto w serwisie www.druk-foto-projekt.pl, załączyć dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail) .
7. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Drukarnia DFP oraz www.photo-travels.org
8. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody albo wyeliminowaniem z Konkursu.

§ 6 NAGRODY i JURY

1. Ocena nadesłanych fotografii dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatorów w skład jury wchodzi:
1. Marek Mierzejewski – fotograf
2. Aleksandra Wącirz
3. Katarzyna Lindenau – plastyk

2. Jury, biorąc pod uwagę wartość artystyczną fotografii i ciekawe spojrzenie na otaczający świat przyzna:
1 nagrodę główną w kategorii wiekowej od 7 do 12 lat;
4 nagrody II stopnia w kategorii wiekowej od 7 do 12 lat;
1 nagrodę główną w kategorii wiekowej od 13 do 18 lat;
4 nagrody II stopnia w kategorii wiekowej od 13 do 18 lat;
Każdy uczestnik konkursu może otrzymać kalendarz A3 ze swoimi fotografiami,
jeśli zaznaczy tą opcję w zgłoszeniu – wówczas należy uiścić opłatę w wysokości 40 zł
w dowolnym momencie poprzez konto konkursowe do końca grudnia 2015 roku.
3. Organizator ma prawo do nieprzyznania nagród za dowolne miejsce w Konkursie.
4. Informacja o wynikach Konkursu zostanie zamieszczona na stronie DRUKARNI DFP i www.photo-travels.org
5. Niezależnie od powyższego, zwycięzcy dwóch nagród głównych oraz 8 nagród II stopnia zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im nagród pocztą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników zawartej. Uczestnik jest zobowiązany potwierdzić otrzymanie e-maila w ciągu 5 dni.
6. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą nagroda przepada, wyłączając z tego przyznane nagrody pocieszenia, które zostaną wysłane do wybranych Uczestników Konkursu bez potwierdzenia.
7. Wszystkie nagrody zostaną przesłane indywidualnie do każdego ze zwycięzców drogą pocztową lub przesyłką kurierską w terminie 45 dni od daty ogłoszenia wyników zawartej w ust. 3.
8. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.
10. Nagrody nieodebrane przepadają, jeśli dwie próby dostarczenia za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej okażą się nieskuteczne.
11. Nagrody główne : Bon w wysokości 500 zł do wykorzystania w Drukarni DFP.
Nagrody II stopnia : Bon w wysokości 100 zł do wykorzystania w Drukarni DFP.

§ 7 PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przysłanych zdjęć.
2. Z chwilą wgrania zdjęć Uczestnik nieodpłatnie przenosi prawa autorskie do zdjęć na Organizatora wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili przyjęcia zdjęć do publikacji w dowolnym celu, a w szczególności choć niewyłącznie w wydawnictwach i pozostałych mediach Organizatora, tj.
a. druk i powielanie zdjęć
b. wprowadzenie do pamięci komputera,
c. nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
d. wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie,
e. nadanie przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach obrazu,
f. nadawanie, przesyłanie lub udostępnianie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej, w tym za pośrednictwem satelity, niezależnie od standardu, systemu lub formatu,
g. wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product placement, public relations, promocji sprzedaży Organizatora;
h. inne przypadki rozpowszechniania zdjęć, w tym wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie zdjęć i ich utrwaleń (kina, ekrany diodowe, internet)
i. dokonywanie opracowań zdjęć, w tym prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji zdjęć, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania i publicznego rozpowszechniania, jak również wykorzystywania takich opracowanych plików.
3. Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora również prawo do wyłącznej dystrybucji i eksploatacji zdjęć w każdej formie i z użyciem wszelkich środków przekazu bez konieczności zapłaty Uczestnikowi dodatkowego wynagrodzenia.
4. O pierwszym udostępnieniu zdjęć publiczności oraz o kolejności rozpowszechniania na poszczególnych polach eksploatacji decyduje Organizator. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu fotografii publiczności.
5. Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na wykonywanie w jego imieniu prawa do integralności i prawa do nadzoru autorskiego. Uczestnik wyraża zgodę na nieoznaczanie jego autorskiego wykonania podczas korzystania ze zdjęć zgodnie z ust. 2.
6. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko, data urodzenia i miejsce zamieszkania, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu, przy czym wyraża również zgodę na korzystanie ze zdjęć , w tym w szczególności ich publiczne udostępnianie anonimowo, w celach marketingowych związanych z ofertami i komunikacją Organizatora.
7. Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania nadesłanych prac konkursowych, których własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą otrzymania.
8. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z prac plastycznych, Uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób. 9. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie, a prawa te mogą być przenoszone przez Organizatora na inne podmioty bez żadnych ograniczeń.

§ 8 TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem, Uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w § 1 ust. 1 z dopiskiem ,, „Fotografia: okno na świat – Reklamacja’’. Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.
2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku.
3. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane ze względu na sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin znajduje się do wglądu w sekretariacie Organizatora, tj. w Gdańsk ul.Wiosenna 1 oraz na stronie internetowej www.druk-foto-projekt.pl.
2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: konkurs@druk-foto-projekt.pl
3. Złamanie ustaleń Regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz umieszczenie ich w informatycznej bazie danych DRUKARNIA DFP w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.
6. Uczestnik może wyrazić zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych DRUKARNIA DFP która będzie ich administratorem, na ich przekazywanie osobom trzecim, a także na ich przetwarzani zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 92 ze zm.) w celach marketingowych.
7. Podanie lub udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwość ich poprawiania.
8.
Administratorem danych osobowych określonych wyżej są Organizatorzy.
10.
Uczestnik jest zobowiązany do informowania Organizatorów o każdej zmianie w zakresie danych
osobowych.

Z okazji rozpoczęcia naszej działalności,
przygotowaliśmy dla wszystkich naszych
klientów, którzy założą konto w naszej
drukarni do końca czerwca 2015 roku,
roczny rabat 10 % na wszystkie produkty
zamówione w naszej drukarni.
(Warunkiem otrzymania rocznego rabatu
jest założenie konta w naszym serwisie
do końca czerwca)